Regulamin konkursu "Dr Dento i Mr Fresh. Poszukiwacze Pewnej Sprawy"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Phytopharm Klęka S.A.
 2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
 3. Konkurs odbywać się będzie w dniach 15 czerwca do 15 sierpnia 2012 roku.

II. ZASADY KONKURSU

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest stworzenie filmu o czasie trwania nie dłuższym niż 61 sekund. Film musi posiadać co najmniej jedno ujęcie z produktem płukanka do ust DentoFresh lub DentoFresh Junior
 2. Film należy umieścić na kanale YouTube. Po autorskim tytule należy wpisać: Poszukiwacze pewnej sprawy. W opisie należy dodać: "Dr Dento i Mr Fresh. Poszukiwacze pewnej sprawy" oraz link www.pewnasprawa.pl. Opublikowany film należy zgłosić do systemu konkursowego na stronie www.pewnasprawa.pl.
 3. Osoba zgłaszająca film do udziału w Konkursie musi mieć ukończone 18 lat. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Phytopharm Klęka S.A. oraz członkowie ich rodzin.
 4. Ilość filmów zgłoszonych przez jedną osobę nie jest ograniczona.
 5. Ilość i wiek osób występujących w filmie nie jest ograniczona.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość materiału filmowego i dźwiękowego użytego w filmie, w szczególności za prawa do wizerunku osób występujących w filmie. Jednocześnie Organizator zwraca uwagę na przestrzeganie praw autorskich innych twórców.
 7. Filmy zawierające niecenzuralne lub drastyczne sceny będą dyskwalifikowane i usuwane.
 8. Prawa autorskie do filmów zgłoszonych do udziału w Konkursie pozostają własnością twórców.
 9. Warunki wymienione w punktach 1 i 2 należy spełnić w terminie do 15. sierpnia 2012 roku. Filmy zamieszczone w późniejszym terminie nie podlegają ocenie i nie biorą udziału w Konkursie.
 10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie od 15 do 30 sierpnia 2012 roku.

III. NAGRODY I TRYB ICH PRZYZNAWANIA

 1. W efekcie rozstrzygnięcia Konkursu zostanie przyznane 10 nagród:
  1. Nagrody publiczności aparat fotograficzny Canon 600D z dodatkowym obiektywem o wartości 4059 zł (pierwsze miejsce), oraz 5 kompletów Dentofresh (komplet: 2 x 500ml + 2 x 250 ml) o wartości 45 zł każdy (miejsca od 1 do 5).
  2. Nagroda Dentofresh: iPad 16G o wartości 1722 zł (pierwsze miejsce) oraz 5 kompletów Dentofresh (komplet: 2 x 500ml + 2 x 250 ml) o wartości 45 zł każdy (miejsca od 1 do 5)
 2. Poza nagrodami rzeczowymi Uczestnicy, którzy otrzymali nagrody opisane w pkt. 1 powyżej otrzymają dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej w zaokrągleniu do pełnych złotych. Organizator zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi pobierze od Uczestnika, który uzyskał prawo do nagrody, podatek dochodowy od osób fizycznych i przekaże go do właściwego Urzędu Skarbowego. Potrącenie podatku dochodowego oznacza, iż nagroda pieniężna nie zostanie wydana zwycięzcy.
 3. Nagrody zostaną przyznane przez Jury konkursu, które podczas oceny filmów będzie brało pod uwagę następujące kryteria:
  1. Dla nagrody publiczności: ilość punktów otrzymanych od internautów w trakcie działania konkursu, na stronie konkursowej
  2. Nagroda Dentofresh: wartość artystyczna filmu, pomysł, kreatywność, niekonwencjonalne potraktowanie tematu, poczucie humoru.
 4. W skład Jury Konkursu wchodzą trzy osoby pochodzące z Działu Sprzedaży i Działu Marketingu firmy "Phytopharm Klęka SA"
 5. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w dniu 1.września 2012 roku na stronie www.pewnasprawa.pl oraz na profilu marki Dentofresh w portalu Facebook. Nagrodzone osoby otrzymają za pośrednictwem poczty internetowej informację o przyznaniu nagrody.
 6. Nagrody, o których mowa w pkt. 1 zostaną wysłane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
 7. Nagrody zostaną wysłane firmą kurierską na adres wskazany przez osoby nagrodzone
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czas dostarczenia nagród przez firmę kurierską.
 9. Koszty wysyłki nagród pokrywa Organizator.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Decyzje Organizatora Konkursu oraz Jury mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.
 2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i zdrowy rozsądek.